Picture
Picture

Moscato​幕斯卡甜白葡萄酒

Moscato ​幕斯卡甜白葡萄酒

这款【黄尾袋鼠】幕斯卡甜白葡萄酒味道醇厚,清爽怡人,易于饮用。

气味

百香果与蜜瓜的香气


享用

适合冰镇饮用,并搭配亚洲辛辣料理一起享用

Picture

发现更多

Picture

Shiraz

西拉红葡萄酒

Picture

Cabernet Sauvignon

加本力苏维翁红葡萄酒

Picture

Merlot

梅洛红葡萄酒

Picture

Pink Moscato

桃红幕斯卡甜白葡萄酒

Picture

Moscato

幕斯卡甜白葡萄酒

Picture

Chardonnay

霞多丽白葡萄酒