Picture
Picture

Shiraz​西拉红葡萄酒 

Shiraz​西拉红葡萄酒 

这款【黄尾袋鼠】西拉红葡萄酒顺口清新,芬芳四溢,易于饮用。

气味

成熟红莓和辛香料味道


享用

适合在火炉前搭配牛排食用

Picture

发现更多

Picture

Shiraz

西拉红葡萄酒

Picture

Cabernet Sauvignon

加本力苏维翁红葡萄酒

Picture

Merlot

梅洛红葡萄酒

Picture

Pink Moscato

桃红幕斯卡甜白葡萄酒

Picture

Moscato

幕斯卡甜白葡萄酒

Picture

Chardonnay

霞多丽白葡萄酒