Picture
Picture

Shiraz Cabernet ​西拉加本力红葡萄酒

Shiraz Cabernet​西拉加本力红葡萄酒

这款【黄尾袋鼠】西拉加本力红葡萄酒浓郁顺口,易于饮用。

气味

梅子、黑醋栗和香草的香气


享用

适合与意大利面搭配

Picture

发现更多

Picture

Shiraz

西拉红葡萄酒

Picture

Cabernet Sauvignon

加本力苏维翁红葡萄酒

Picture

Merlot

梅洛红葡萄酒

Picture

Pink Moscato

桃红幕斯卡甜白葡萄酒

Picture

Moscato

幕斯卡甜白葡萄酒

Picture

Chardonnay

霞多丽白葡萄酒